Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Mevr. F. Franssen-Eikema, voorzitter
Dhr. N. Huiskes, secretaris
dhr. S.A. Twijnstra, penningmeester
dhr. J. van Opzeeland, lid.

Op dit moment bestaat er nog een vacature.

Wie zijn wij?
Wij zijn inwoners uit Beetsterzwaag, gemeente Opsterland, die zien dat ons dorp sterk vergrijst. Deze vergrijzing heeft consequenties voor de leefbaarheid van het dorp, voor de scholen en voor de sportverenigingen en vormt een bedreiging voor de middenstand.  Het gemeentebestuur speelt naar onze mening te weinig op deze ontwikkelingen in. Wij zien weliswaar mogelijkheden door in te spelen op de behoefte aan passende woonvoorzieningen voor jongeren en ouderen.