Hoe en met wie

Om een beeld te krijgen van de wensen van de inwoners, is in maart 2019 een enquête gehouden. Met de uitkomsten van deze enquête  hebben wij gesprekken met de gemeente geopend.
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad staan in beginsel positief tegenover de plannen. Ook Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp heeft positief gereageerd.  Landelijk zien wij talrijke initiatieven van zowel bij de lagere overheid (o.a. gemeente Zwolle , Anna Paulowna, Coevorden  en Tynaarlo) als bij particuliere organisaties, zoals de landelijke stichting Knarrenhof en de LVGO (Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk wonen van Ouderen).

Het rijk heeft, o.a. om het bouwen voor ouderen te stimuleren, een stimuleringsfonds in het leven geroepen. Op grond hiervan is het mogelijk om subsidie op de ontwikkelingskosten aan te vragen.
De initiatiefgroep heeft, om in aanmerking te komen voor subsidie, o.a. daarom de Stichting Koningshof opgericht.

Voor de verdere uitwerking van de plannen is een klankbordgroep in het leven geroepen. In deze groep zitten mensen die bereid zijn mee te denken om de ontwikkeling van de plannen vorm te geven.
Voor het bouwen van woonvoorzieningen zijn we mede afhankelijk van de gemeente. De gemeente is namelijk eigenaar van de beoogde locaties.
Om het project te kunnen realiseren zal de gemeente duidelijkheid moeten geven over het beschikbaar stellen van de grond.
Daarnaast zullen wij ter realisering van het project nagaan of het mogelijk is met derden samen te werken. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de zorginstelling ZuidOostZorg, de landelijke stichting Knarrenhof en een investeerder.

Initiatieven

Communicatie
Via deze website en nieuwsbrieven zullen de inwoners van Beetsterzwaag regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van het project. Tevens zullen in de toekomst informatieavonden worden belegd om de concrete behoeften te peilen.